VOOR LEVERANCIERS BIJZONDERE VOORWAARDEN

Bijzondere bepalingen die specifiek gelden voor de Leverancier

1. Kandidatuur

1.1. Voorafgaande inschrijving op de Site

De deelneming van een Levrancier kan spontaan gebeuren of op uitnodiging.

1.2. Indiening van de kandidatuur

1.2.1. De Kandidaat-Leverancier moet daartoe meerdere formulieren invullen (hierna : het “Producentendossier”). Hij moet alle gevraagde inlichtingen geven.

1.2.2. De Kandidaat-Leverancier deelt in zijn Producentendossier aan Aplizon de informatie mee die op de Site zal worden gepubliceerd, met name :

– een fiche met inlichtingen over zijn professionele identiteit, indien gewenst geïllustreerd met een galerij van foto’s waarop hij de vereiste rechten heeft van zijn onderneming en team, (hierna : de “Producentenfiche”),

– een fiche met informatie over de te koop aangeboden Producten en desgewenst de respectievelijke foto’s waarop hij de vereiste rechten heeft (hierna : de “Productcatalogus”). Hij moet er permanent voor zorgen dat de informatie in de Producentenfiche en de Productcatalogus juist en actueel is.

1.2.3. De Kandidaat-Leverancier deelt in zijn Producentendossier eveneens de informatie mee die uitsluitend voor deze is bestemd met oog op het onderzoek van zijn kandidatuur.

In het kader daarvan moet hij met name verstrekken :

– Alle officiële rechtvaardigingsstukken waaruit zijn hoedanigheid van Professional blijkt, alle identificatiegegevens dienaangaande, alsook alle documenten die kunnen aantonen dat aan de administratieve, fiscale en sociale verplichtingen werden voldaan.

1.2.4. Wanneer deze gegevens niet worden geleverd, kan de Kandidatuur van de Kandidaat-Leverancier worden geweigerd

1.3. Aanvaarding of weigering van de kandidatuur

Bovenvermelde Kandidatuur moet voorafgaand uitdrukkelijk worden gevalideerd. Zij kijkt met name na of de kandidaatstelling van de Kandidaat-Leverancier van dien aard is dat de organisatie en de realisatie van de Verkopen kan worden gerealiseerd onder passende materiële, technische en commerciële voorwaarden voor de goede uitvoering van de Diensten. Aplizon kan naar aanleiding daarvan aanvullende documenten of informatie verlangen. Hij heeft geen enkele verhaalsmogelijkheid tegen de Aplizon en kan geen schadevergoeding vorderen wegens de weigering van de kandidatuur.

2. Voorstelling van de Producten en de Aanbiedingen

2.1 Voorafgaand aan de deelneming aan de Verkopen moet de Leverancier zijn Productfiches opmaken. De realisatie ervan valt onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid. De Productfiches worden gecreëerd en opgeslagen in zijn Productcatalogus.

Een Productfiche moet verplicht, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Leverancier, de volgende details bevatten :

– de naam van het Product, d.w.z. de verkoopbenaming die het product omschrijft, alsook de oorsprong ervan indien de weglating daarvan de consument kan misleiden,

– de precieze beschrijving van het Product, van desgevallend het fabricageprocédé, alsook alle vermeldingen en aanwijzingen die van toepassing zijn door de geldende wetten en reglementen inzake verkoop op afstand, de verpakking en de etikettering van voedingsproducten,

– een door de Leverancier gekozen foto waarop hij alle vereiste rechten heeft en die het Product illustreert.

De Leverancier moet de Productfiches opstellen in de taal van het land waarin hij te goeder trouw zijn activiteiten uitoefent. Hij moet de Producten volledig beschrijven in overeenstemming met de reële en objectieve kenmerken ervan. De Leverancier verbindt zich ertoe om de op de informatie en de communicatie met de consument toepasselijke regels inzake taalgebruik te respecteren, met name inzake de etikettering van Producten.

De Leverancier mag zo lang hij wil de Productfiches handhaven, deze wijzigen, fiches toevoegen of weglaten, op voorwaarde dat geen enkele Aanbieding reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een Bestelling zoals bedoeld in onderstaand artikel 2.3.

2.2. Na de Productcatalogus te hebben vervolledig overeenkomstig de bovenstaande modaliteiten moet de Leverancier zijn Aanbiedingen vaststellen. Deze moeten met name de essentiële kenmerken van de Producten, de prijs per productie-eenheid, per volume-eenheid of de prijs naar gewicht, alsook informatie betreffende de beschikbaarheid bevatten.

De Leverancier bepaalt onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid vrij de publieke prijs van de Producten die hij op de Site te koop aanbiedt. Hij verbindt zich ertoe om de inzake handelspraktijken toepasselijke regels na te leven, en met name de prijzen uit te drukken in euro, alle taksen inbegrepen. In deze prijs moeten de kosten in verband met de levering en de Afgifte van de Producten aan de Burenmarkt, alsook de op grond van deze voorwaarden verschuldigde commissies inbegrepen zijn.

2.3. De Leverancier kan te allen tijde nieuwe Aanbiedingen toevoegen. De toevoeging aan een bepaalde Verkoop vereist echter de voorafgaande validatie.

3. Uitvoering van de Verkopen

3.1. Voorbereiding en sluiting van de Verkopen

Zodra de Verkoop is gesloten, stelt Aplizon de betrokken Leden en de Leverancier daarvan in kennis. De namen en contactgegevens van de ene en de andere zullen ten laatste op de na de Levering opgemaakte facturen vermeld staan.

Bij de ontvangst van de Bestelbon verbindt de Leverancier zich ertoe om binnen een termijn van 6 uur de conformiteit te controleren en fouten of omissies aan Aplizon mee te delen. Zo niet, draagt de Leverancier de lasten en kosten bij niet-conformiteit.

3.2. Levering

3.2.1. Levering door de Leverancier

Onder voorbehoud van artikel 3.2.2. verbindt de Leverancier zich ertoe de Producten op de Dag van de Levering tijdens het daartoe voorziene Tijdschema persoonlijk af te leveren. Hij verbindt zich ertoe om de door de Verantwoordelijke van de Superburen opgemaakte Leveringsbon te ondertekenen, na desgevallend eventuele voorbehouden erop te hebben vermeld. Hij aanvaardt uitdrukkelijk dat betwistingen niet mogelijk zijn buiten de informatie die op de Bestelbon vermeld staat.

De Leverancier verbindt zich ertoe om alle Producten die niet door een Lid na afloop van een Tijdsschema in ontvangst zijn genomen, terug te nemen, samen met alle Producten die niet met de Bestelbon in overeenstemming waren.

3.2.2. Mandaat onder Leveranciers

Een Leverancier die op een Dag van de Levering niet beschikbaar is en dus niet persoonlijk voor de eigenhandige levering van de Producten aan de Leden van Superburen kan zorgen kan een andere Leverancier daartoe met alle nuttige middelen mandateren (hierna : de “Gemandateerde Leverancier”).

Hetzelfde mechanisme kan worden gebruikt door alle Leveranciers die hun middelen onder elkaar wensen te verdelen.

De Leverancier die het mandaat geeft, moet de Gemandateerde Leverancier in kennis stellen van alle verbintenissen die voor de Leverancier die het mandaat geeft gelden op grond van deze voorwaarden of de wettelijke en reglementaire bepalingen, met name inzake hygiëne en veiligheid van de Producten. De Leverancier die het mandaat geeft, blijft in ieder geval de enige aansprakelijke voor de goede uitvoering van deze verbintenissen.

Onverminderd het voorgaande verbinden de Leveranciers zich ertoe om hun uiterste best te doen om zo regelmatig mogelijk aanwezig te zijn bij de Leveringen, om hun Producten persoonlijk af te geven aan de Leden van Superburen.

3.3. Klachten

De Leverancier wordt door de Verantwoordelijke van Superburen in kennis gesteld van alle klachten van Leden in verband met de geleverde Producten. Hij verbindt zich ertoe om op eigen verantwoordelijkheid alle mogelijke oplossingen te bieden.

3.4. Onbeschikbaarheid

Indien de Leverancier geheel uitzonderlijk, hoewel de Verkoop is afgesloten, niet in staat is om de Producten te leveren op de Dag van de Levering en/of gedurende het Tijdsschema, zelfs niet via een Gemandateerde Leverancier zoals voorzien in artikel 3.2.2., brengt hij de betrokken Verantwoordelijke van Superburen daarvan onverwijld in kennis, die van haar kant ook onverwijld de Leden in kennis stelt. De Leverancier moet proberen een passende vervangende oplossing te vinden. Indien geen oplossing wordt gevonden, wordt de Verkoop geannuleerd, met als gevolg dat de prijs van de Bestellingen van de Leden bij deze Leverancier niet wordt gedebiteerd, of dat het reeds gedebiteerde bedrag wordt terugbetaald.

4. Bezoldiging van de leveranciers

De bezoldiging van de Leverancier bestaat uit de verkoopprijs van de Producten die daadwerkelijk aan de Leden werden afgegeven en waarvan de Verkoop niet werd herroepen, na aftrek van de aan Aplizon verschuldigde commissie, zoals voorzien in deze voorwaarden, die hem zullen worden gefactureerd.

De bezoldiging van de Leverancier wordt hem betaald op de bankrekening die hij in zijn producentendossier. De Leverancier geeft Aplizon de opdracht om in zijn naam en voor zijn rekening de aankoopprijs van de Producten in rekening te stellen aan de Leden die de Producten hebben gekocht. Het is de taak van de Leverancier om Aplizon ervan in kennis te stellen of hij al
dan niet aan btw onderworpen is. Bij gebreke daarvan wordt de Leverancier geacht tot bewijs van het tegendeel aan de btw onderworpen te zijn.

5. Aansprakelijkheid van de Leveranciers

5.1. De Leverancier verbindt zich ertoe dat hij zich er persoonlijk voor zal inspannen dat alle wetten en reglementen, waarvan de naleving verplicht is wegens zijn activiteit in het kader van de uitoefening van een commerciële activiteit, en meer algemeen in het kader van het gebruik van de Site, worden nageleefd.

Op grond daarvan verbindt hij zich met name :

– om al zijn rapportageverplichtingen te vervullen, met name administratieve, sociale en fiscale aard.

– tot naleving van, zonder dat deze lijst uitputtend is, alle toepasselijke wetten en regelgeving in het land waar hij zijn activiteiten uitoefent inzake :

(i) de presentatie van Producten, de verpakking en etikettering ervan, alsook de vaststelling van de prijzen,

(ii) de hygiëne en de veiligheid, met name inzake de productie, transformatie, verpakking, de bewaring, het vervoer en de opslag en distributie van de Producten. In het kader daarvan moet de Leverancier ervoor zorgen dat de door de Verantwoordelijke van Superburen geselecteerde plaats van Levering in overeenstemming is met de toepasselijke voorschriften inzake hygiëne en veiligheid. Indien dat niet het geval is moet de Leverancier de Verantwoordelijke van Superburen uitnodigen om de plaats van Levering in te richten of desgevallend te veranderen op kosten van de Verantwoordelijke.

Indien deze inrichtingen of wijzigingen niet worden uitgevoerd, mag de Leverancier ermee ophouden Superburen te bevoorraden zonder dat hij de gebruikelijke toepasselijke opzeggingstermijnen moet naleven.

– Om alle taksen, belastingen en rechten in verband met zijn activiteit te betalen.

De aansprakelijkheid van de Verantwoordelijken van Superburen en van Aplizon zijn in geen geval op grond daarvan aan de orde.

5.2. De Leverancier verbindt zich ertoe om de overeenkomst na te leven en zijn activiteiten uit te oefenen volledig in overeenstemming met deze bijzondere voorwaarden en de Algemene Voorwaarden, en het Privacybeleid, De Leverancier belooft met name dat hij de middelen en tools van de Site niet zal gebruiken om verkopen buiten de Site te organiseren, ter bestemming van de Gebruikers of andere personen die niet ingeschreven zijn. Hij belooft ook dat hij ter plaatse bij de Levering van de Producten geen verkopen zal voorstellen en/of sluiten die niet vooraf via de Site werden gerealiseerd.

5.3. Uitsluitend deLeverancier is verantwoordelijk voor zijn Aanbiedingen op de Site en voor de overeenstemming ervan met de geldende wetten en reglementen in het land waar hij zijn activiteiten uitoefent. Hij verklaart en garandeert dat de aangeboden Producten die te koop worden aangeboden beschikbaar zijn en dat hij beschikt over de rechten en machtigingen om ze te commercialiseren. Hij staat garant voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst ten aanzien van de Gebruikers, alsook voor de kwantiteit, kwaliteit en conformiteit van de geleverde Producten, en voor de risico’s in verband met het vervoer, de opslag, de bewaring en de levering ervan, waarvoor hij de volledige verantwoordelijkheid draagt.

6. Intrekking en uitsluiting van de Leverancier

6.1. De Leverancier kan vrij beslissen om niet meer als Leverancier deel te nemen aan de Site. Hij moet de Leden en de Verantwoordelijke van Superburen aan wie zijn Aanbiedingen worden gedaan daarvan in kennis stellen mits een billijke opzeggingstermijn van minstens twee maanden, en hij moet de reeds gesloten Verkopen uitvoeren en de eruit voortvloeiende verbintenissen volledig vervullen.

Hij moet Aplizon ervan in kennis stellen en de hem verschuldigde bezoldiging op de vóór de intrekking gerealiseerde Verkopen zal worden betaald.

6.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1. van de Algemene Voorwaarden, is Aplizon gerechtigd, wanneer de Leverancier deze bijzondere voorwaarden, de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst niet naleeft, en/of de geldende wetten en reglementen schendt, en vijftien dagen na de voorlegging van een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging die zonder gevolg bleef, om automatisch en van rechtswege de Leverancier uit te sluiten van de Site, niettegenstaande het eisen van eventuele schadevergoedingen.

6.3. De leverancier is volledig verantwoordelijk tegenover de Gebruikers en de Verantwoordelijken van Superburen voor de gevolgen van deze intrekking of uitsluiting.

7. Verplichtingen van de Professionals inzake meegedeelde gegevens

7.1. De Professionals garanderen dat alle documenten en inlichtingen die zij aan Aplizon verschaffen en/of op de Site verspreiden, zij het in het kader van hun kandidatuur of later, juist, actueel en eerlijk zijn en geen bedrieglijk karakter hebben. Zij verbinden zich ertoe om hun gegevens in de account aan te passen bij wijzigingen, zodat zij altijd met bovenbedoelde criteria overeenstemmen.

Zij zijn als enige verantwoordelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zij kunnen ondervinden bij gebreke van actualisering van deze gegevens, waarvan zij alleen alle gevolgen dragen.

De Professionals worden ervan in kennis gesteld dat de bij de creatie of de aanpassing van de kandidatuur ingegeven gegevens als bewijs van hun identiteit gelden. De ingegeven informatie bindt hen vanaf de inschrijving en gedurende de volledige duur van het gebruik van de Site.

Zij moeten met name aangeven of zij in eigen naam handelen, in hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van een rechtspersoon of voor rekening van een rechtspersoon die zij mogen vertegenwoordigen. In deze twee laatste gevallen moeten zij in staat zijn om te allen tijde op verzoek van Aplizon hun bevoegdheid te bewijzen.

7.2. Aplizon behoudt zich het recht voor om ten allen tijde te controleren of de door de Professional geleverde gegevens correct zijn en om het even welk document of bijkomende informatie te vorderen; meer in het bijzonder wat betreft de documenten die vereist zijn om de strijd tegen het witwassen van geld of tegen de financiering van terrorisme aan te gaan.

De Professional verbindt zich ertoe onverwijld op dit verzoek in te gaan en bovengenoemde verbintenissen na te leven.

8. Bezoldiging van Aplizon

Aplizon ontvangt als tegenprestatie voor de hierboven beschreven levering van de Diensten een courtage-commissie van 14 % van het bedrag zonder taksen van de door de Leverancier bij de Leden van Superburen gerealiseerde omzet naar aanleiding van de Verkopen.

Deze commissie is verschuldigd door de betrokken Boeren. De verdeling van de producten tijdens de Bijeenkomst zal dan de aanvaarding inhouden van de commissies die van toepassing zijn.

Aplizon heeft geen recht op haar commissie bij annulering van de Verkoop of bij niet-levering van de Producten, in de in de algemene voorwaarden of desgevallend bijzondere voorwaarden voorziene gevallen.

Aplizon zal een factuur uitvaardigen ter bestemming van de Leveranciers voor elke Verkoop en zal rechtstreeks worden betaald via Overschrijving, binnen een termijn van 7 dagen vanaf de validering van de Levering overeenkomstig artikel 7.2.3. van de Algemene Voorwaarden.

9. Herziening van de prijzen

De prijzen waarnaar wordt verwezen in de artikel 4 van deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment naar eigen goeddunken door het Bedrijf worden herzien.

De Leveranciers en de Verantwoordelijken van Superburen zullen door het Bedrijf via elk nuttig geschreven kanaal (en in het bijzonder per e-mail) ten minste 30 dagen vóór de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven op de hoogte worden gebracht.

De Leveranciers en de Verantwoordelijken van Superburen die de nieuwe prijzen niet aanvaarden, moeten stoppen met het gebruik van de Diensten. Anders worden ze geacht deze te hebben aanvaard.

10. Aansprakelijkheid van Aplizon

10.1. Aplizon verbindt zich ertoe om de overeenkomst na te leven.

10.2. Aplizon verbindt zich, in haar hoedanigheid van derde vertrouwenspersoon, ertoe om in geval van niet-betaling van een door een Lid verschuldigd bedrag of in geval van fraude of poging tot fraude bij het gebruik van de Site door een Lid, de betaling te waarborgen (i) aan de Leverancier van de betrokken Producten

10.3. Aplizon biedt aan de Professionals naar eigen goeddunken en zonder engagement van haar kant de ondersteuning en begeleiding die zij nuttig acht.

11. Wijzigingen

11.1. Aplizon behoudt zich het recht voor om deze bijzondere voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

11.2. De Professional wordt via alle nuttige middelen van deze wijzigingen in kennis gesteld. Indien hij de gewijzigde bijzondere voorwaarden niet aanvaardt, moet hij zich van de Diensten uitschrijven volgens de in artikel 15.4. van de Algemene Voorwaarden voorziene modaliteiten. De laatste bijzondere voorwaarden die hij heeft aanvaard blijven dan op hem van toepassing tot en met, naar gelang van het geval, zijn uitschrijving of het einde van zijn statuut van Professioneel.

11.3. Een Professional die van de Diensten gebruik blijft maken als Professional na de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze bijzondere voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.De partijen komen overeen dat in geval van betwisting over de geldigheid, de uitlegging en/of de uitvoering van deze algemene voorwaarden, uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd zullen zijn om erover te oordelen, met uitzondering van dwingende procedureregels.

13. Inwerkingtreding

Deze bijzondere voorwaarden zijn in werking getreden op 22.03.2020.